• ~ Personální obsazení
 • ~ Finanční plán
 • ~ Veřejné zakázky
 • ~ Projekty školy
 • ~ Povinné informace
 • ~ Dokumenty ke stažení
 • ~ Školní řád
 • ~ Výroční zprávy MŠ
 • ~ Optimální uspořádání dne dětí
 • ~ Organizace kroužků
 • ~ Informace pro rodiče
 • Povinné informace

  Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace  IČ : 70982945

   Se sídlem :  796 01 Prostějov, Moravská ul. 30


  telefon:  582 335 057
  e-mail: ms-moravska@seznam.cz

   

  Dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění  pozdějších předpisů

  Ze zákona:
  Zveřejňování informací

  (1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:
  a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
  b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
  c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
  d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
  e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
  f) sazebník úhrad za poskytování informací,
  g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).
  h) výhradní licence pro další šíření poskytované informace ve smyslu ustanovení § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
  i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací,
  j) elektronickou adresu podatelny.
  Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

  1. NÁZEV

  Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace

  2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

  Zřizovatelem MŠ je: Statutární město Prostějov, náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

  Právním základem současného postavení města Prostějova je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
  ZMP svým usnesením č. 12162 ze dne 19.9.2002 podle § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě  a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 84 odst. 2 písm. e) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zřídilo příspěvkovou organizaci s výše uvedeným názvem od 1.1.2003 na dobu neurčitou a vydalo Zřizovací listinu o vzniku právnické osoby Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace.

  Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k němu.

  Organizace vykonává činnost mateřské školy.

  Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, sdružuje 2 pracoviště poskytující vzdělávání, a to MŠ Moravská ul. 30 a MŠ Raisova ul. 6, Prostějov.

  Má 5 tříd, 134 dětí a 16 zaměstnanců.

  Mateřská škola je škola s právní subjektivitou, hospodaří s příspěvkem na provoz, opravy a údržbu od Statutárního města Prostějova a s příspěvkem na mzdy z KÚ Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 

  Ekonomickou a personální oblast si škola zabezpečuje formou smlouvy o dílo.
  Mateřská škola spravuje nemovitý majetek svěřený k hospodaření.
  Mateřská škola se řídí zákony, právními předpisy a směrnicemi školy.

  3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

  Organizační struktura

  4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

  Adresa: Moravská ul. 30, 796 01 Prostějov

  4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

  umístění všech pracovišť mateřské školy:

  1. Moravská ul. 30, 796 01 Prostějov
  2. Raisova ul. 6, 796 01 Prostějov

  4.3 ÚŘEDNÍ HODINY (provozní doba mateřské školy)

  1. MŠ Moravská ul. 30      6.15 - 16.45 hodin
  2. MŠ Raisova ul. 6            6.15 - 16.45 hodin

  Ředitelka školy má úřední hodiny vždy ve středu od 8,30 - 16,00 hodin (a dále dle domluvy).

  4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

  a) MŠ Moravská ul. 30:     582 335 057 

  I.    Třída:    + 420 731 131 961
  II.   Třída:    + 420 731 131 962
  III.  Třída:    + 420 731 957 322

  b) MŠ Raisova ul. 6: 582 344 696

  I.    Třída:     + 420 733 615 882                     Provozní zaměstnanci: 582 344 696

  II.   Třída:     + 420 739 247 710

  Telefon na ředitelku školy:  +420 737 417 342

  4.5 ČÍSLA FAXU
  Fax: škola nemá

  4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY
  www stránky:  www.ms-moravska.cz

  4.7 ADRESA DATOVÉ SCHRÁNKY
  ID schránky: cczkx3h

  4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY
  e-mail: ms-moravska@seznam.cz

  5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

  Bankovní spojení: ČSOB,a.s.
  Příjmový účet pro běžné typy plateb: 225 865 320/0300
  Výdajový účet: 225 865 320/0300

  6. IČ 709 82 945

  7. DIČ CZ70982945

  8. DOKUMENTY

  8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ přístupných v úředních hodinách v MŠ s možností pořídit si opis, výpis nebo kopii Dokumentace školy

  Škola vede podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:
  § 28 Zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
  a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147 (viz Dokumentace právního subjektu)
  b) evidenci dětí (dále jen „školní matrika“),
  c) doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
  d) vzdělávací program podle § 4,
  e) výroční zprávy o činnosti školy (MŠ nezpracovává)
  f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu        
  g) školní řád mateřské školy
  h) záznamy z pedagogických rad 
  i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky (viz složka BOZP)
  j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy (viz složka Kontroly)
  k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy (viz -  zakládáno dle potřeb školy)

  Směrnice školy

  • organizační a pracovní řád
  • provozní řád
  • oběh účetních dokladů
  • systém zpracování účetnictví
  • účtový rozvrh pro daný rok
  • uzavírání účetního období
  • zásady pro tvorbu dohadných položek
  • časové rozlišení nákladů a výnosů
  • režim peněžních fondů
  • odpisy majetku a odpisový plán    
  • hospodaření s majetkem
  • inventarizace majetku a závazků
  • vnitřní kontrolní systém, vč. podpisového oprávnění
  • stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, vč. způsobu vybírání úplaty za předškolní vzdělávání
  • služební cesty a poskytování cestovních náhrad
  • používání mobilních telefonů
  • používání bankovní karty a přenosu finanční hotovosti  
  • používání příručních pokladen
  • zacházení s datovými zprávami
  • doplňková činnost organizace
  • FKSP
  • používání mobilních telefonů
  • zadávání veřejných zakázek
  • poskytování závodního stravování
  • archivace- spisový a skartační řád
  • škodní komise, likvidační komise
  • vyřizování stížností
  • používání čipu
  • směrnice BOZP a PO

  8.2 ROZPOČET
  Rozpočet školy – Finanční plán

  9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

  Obecné informace:  vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť

  Telefon:

  • 582 335 057 (MŠ Moravská - PaedDr. Alena Hekalová)
  • 582 344 696 (MŠ Raisova ul. 6)

  e-mail: ms-moravska@seznam.cz

               msraisova@seznam.cz

  10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

  Místem pro přijímání písemných stížností, námětů, podnětů atd., je Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30 – k rukám ředitelky školy.
  Ústní stížnosti přijímá ředitelka školy, na odloučeném pracovišti pověřená učitelka, kterým záležitost věcně přísluší. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající stížnost povinna sepsat záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Odmítne-li stěžovatel záznam podepsat, nebude záležitost jako stížnost vyřizována.

  11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

  Vyřizování formulářů

  12. FORMULÁŘE

  Vyřizování formulářů

  13. POPISY POSTUPŮ

  popisy postupů – návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky) http://portal.gov.cz/portal/obcan/

  14. PŘEDPISY

  14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (účinnost od 1. 9. 2016),
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů

  Ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, rozhoduje podle § 164 školského zákona ředitel školy. Tato úprava není změnami školského zákona dotčena.

  • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
  • Zákon č.  82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
  • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

  Zpracovala PaedDr. Alena Hekalová, ředitelka školy